Hromadná univerzitní teze magistrů filozofie jezuitské univerzity v Olomouci

z roku 1684 s vyobrazením Piety (rytina Leonharda Heckenauera podle kresby Martina Antonína Lublinského. (Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc)

Jezuitská akademie a univerzita v Olomouci (1573–1773)

Disputace tvořily po staletí integrální složku výuky na evropských univerzitách. Obsah disputací byl vymezen tzv. tezemi, jež obsahovaly jméno kandidáta či kandidátů akademického gradu (bakalářského, magisterského či doktorského), místo, datum a hodinu disputace, a vlastní teze, tj. tvrzení, o jejichž platnosti se během disputace diskutovalo. V Olomouci mívaly teze formu knižní, nebo vyvěšeného návěští. Studenti tato návěští vyvěšovali na městské brány, jakož i dveře kostelů či školní budovy. Teze, nezřídka zdobené mědirytinami, byly tištěny na papíře, v olomoucké sbírce se však vyskytují i dvoje teze tištěné na hedvábí.