Pamětní deska Johanna Gregora Mendela

zhotovená podle návrhu sochaře Bohumila Teplého a umístěná na budově Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

Pamětní deska Med. Dr. Františka Jana Mošnera,

profesora porodnictví medicínsko-chirurgického studia při C. k. Františkově univerzitě v Olomouci, zhotovená podle návrhu sochaře Bohumila Teplého a umístěná na průčelí Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Bývalá Zemská nemocnice v Olomouci,

fotografie pořízená před přestavbou na počátku 20. století pro tzv. Elisabethinum – německou dívčí školu a ženský učitelský ústav; nyní budovy rektorátu a Filozofické fakulty UP. (Státní okresní archiv v Olomouci)

C. k. Františkova univerzita v Olomouci (1827–1860)

V roce 1827 bylo C. k. lyceum v Olomouci znovu povýšeno na univerzitu pojmenovanou C. k. Františkova univerzita v Olomouci s filozofickou, právnickou a teologickou fakultou. V čele univerzity stál rektor magnificus volený z profesorů univerzity na dobu jednoho roku. Při univerzitě existovalo medicínsko-chirurgické studium, jehož profesoři rovněž mohli zastávat úřad univerzitního rektora. 

Během padesátých let 19. století byla C. k. Františkova univerzita postupně rušena, zanikla v roce 1860 s výjimkou teologické fakulty. V Olomouci nadále existoval C. k. medicínsko-chirurgický ústav, jehož činnost byla ukončena roku 1871.